» För företag

Har ditt företag en idé, en utmaning eller ett behov som ni vill utveckla tillsammans med forskare? Behöver ni kompetensutveckling för att komma vidare? Vill du vara ett av de första företagen som får prova en ny metod som ska skapa fler arbetstillfällen i Öresundsregionen? Då är Creating Competitive Jobs en unik möjlighet för ditt företag! Illustration för företag SÅHÄR HAR PROCESSEN SETT UT

STEG 1 – Ansökan I detta steg var ansökan öppen för alla företag som uppfyller de grundläggande kriterierna:

 • Har 2-250 anställda och en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro.
 • Är inte under konkurs.
 • Har säte i Öresundsregionen eller kan på annat vis beskriva hur det ska skapa arbetstillfällen regionen.

OBS Ansökningsperioden stängdes den 4 november 2013.  

STEG 2 – Urval De 25 bästa ansökningarna blev utvalda och kallade till intervju. Urvalet baserades på följande kriterier:

 • Vid förverkligandet av idén eller när företagets lösning eller behov blivit löst ska det finnas potential för företaget att öka antalet sysselsatta i Öresundsregionen.
 • Idén, behovet eller utmaningen ska vara av sådan karaktär att det är relevant att engagera forskare och att uppdraget inte är av den sorten att det kan genomföras av en ordinarie konsult.
 • Idén, utmaningen eller behovet ska ha en tydlig förankring i företagets ledning och dagliga verksamhet (inlagd tid från övrig personal bedöms).
 • Idén ska inte innebära en ökad miljöbelastning.
 • Idéer som innebär en förbättring för både Sverige och Danmark och som har en gränsöverskridande dimension premieras.
 • Personen som ska anställas ska vara väl insatt i företagets verksamhet och förmåga att förankra den nya kunskapen i sitt företag.

STEG 3 – Anställning Efter intervjutillfällena med de 25 utvalda företagen, sökte vi efter forskare som matchades med respektive ansökan och kunde arbeta tillsammans med företagen. Observera att det endast var 15 av dessa 25 företag som fick visstidsanställningar motsvarande 6 månader på antingen Lunds Universitet, Malmö Högskola, Köpenhamns Universitet, Danmarks Tekniska Universitet eller Copenhagen Business School. Urvalet baserades på följande kriterier:

 • Företagets utmaning ska kunna vara genomförbar tillsammans med forskare i Danmark och Sverige inom Creating Competitive Jobs budgetramar.
 • Företaget ska på intervjutillfället ha styrkt sina förutsättningar om att ett deltagande i projektet kommer att resultera i ökad sysselsättning inom privat sektor i Öresundsregionen.

Forskarkontakter söktes efterhand som ansökningarna kommer in. I mars 2014 fick de 15 utvalda företagen besked om anställningar som påbörjades i april.

Viktig information:

 • Företaget ansvarar för att välja ut en lämplig medarbetare eller annan person som är väl insatt i verksamheten och har förmågan att överföra och förankra akademisk kunskap inom företaget. Denna person ska kunna friställas sina ordinarie arbetsuppgifter under 6 månader för att vara anställd på något av de fem universiteten och arbeta med att utveckla idén.
 • Det universitet som anställer betalar lön till den anställde under projektperioden och tar hänsyn till personens befintliga lön.
 • Den anställde har rätt till semester och den ska företrädesvis förläggas under veckorna 28-32.
 • Anställning kan komma att bli aktuell antingen i Sverige eller Danmark och forskarkontakterna kommer att finnas i båda länderna eftersom Creating Competitive Jobs är ett gränsöverskridande projekt. Företaget kan också få hjälp med affärsutveckling och annat stöd från några av de näringslivsorganisationer som är med i projektet. (Se vilka de är här)
 • Arbetsplatsen kommer i första hand att finnas på universitet men personen ska minst en gång i veckan besöka sitt företag.
 • Anställningen omfattar heltid om ingen annan överenskommelse görs.
 • Alla som deltar i projektet ska vara medvetna om följande restriktioner:
 1. Resultat som produceras och utveckling som genomförs inom ramen för projektet ska vara offentligt tillgängliga för allmänheten.
 2. Färdigställandet av en konkret produkt/tjänst ska ligga utanför projektperioden (Patentering/patentutveckling får inte ske inom projektperioden eller rättigheter tilldelas deltagande företag).